Algemene voorwaarden: FUSE  (sport & danslessen) 

 

Fuse heeft deze Algemene voorwaarden opgesteld om misverstanden en miscommunicaties tussen de leden en de dansschool te voorkomen.

 Iedereen die de sportaccommodatie betreedt, accepteert de algemene voorwaarden en gedraagt zich naar de huisregels van de locatie.
 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Deze algemene voorwaarden en het inschrijfformulier moeten dan ook ten alle tijden ondertekend worden door de ouders.
 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van de inschrijving van de leden aan dansschool Fuse
 Elke nieuwkomer heeft recht op 1 gratis proefles.
 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat altijd in als het contract word getekend.  Bij de inschrijving bij Fuse verstrekken wij een machtiging voor het starten van een automatisch incasso. Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door ons rond de 1e van de maand worden afgeschreven. Het kan dus een paar dagen voor of na de 1e van de maand worden afgeschreven. Contante betaling is niet mogelijk.
 Bij inschrijven voor de 15e van de maand volgt er een deelincasso
 De kosten van contributie verschillen per lidmaatschap
 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een geheel jaar.
 De vakantiedata zullen altijd dezelfde data zijn als de schoolvakanties.
 Het is niet mogelijk een lidmaatschap te onderbreken i.v.m. vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in bespreking met de directie van dansschool Fuse.
 Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijkse contributie, zijn de verschuldigde bedragen door Fuse direct opeisbaar. Indien er niet word voldaan aan de betaling kan de directie van Fuse direct het abonnement stopzetten en de toegang tot het pand worden geweigerd.
 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, – long- en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit vermeld staan op het inschrijfformulier en besproken zijn met de directie van Fuse. Fuse zal hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 Fuse is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blesssures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd geheel op vrijwillige basis. Fuse kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schades.
 Eventuele blessures moeten voor de les worden aangegeven aan de instructor.
 Fuse sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of een vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op de grond van dwingend recht voor haar risico komen. Indien Fuse om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Fuse word uitbetaald. Fuse is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personenschade te vergoeden.
 In geval van overmacht is Fuse niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding is in geval van overmacht uitgesloten.
 Fuse is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen van leden of bezoeker.
 Het met opzet beschadigen van eigendommen van Fuse zal in rekening worden gebracht.
 De zaal dient betreden te worden met binnenschoenen.
 Het is niet toegestaan bij Fuse om in het pand te roken, drugs te gebruiken, alcohol of drugs bij je te hebben of onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
 Huisdieren zijn verboden
 Bij het opzeggen van het abonnement is er een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk bekend te worden gemaakt. Bij een opzegging op bijvoorbeeld 4 Januari, dient de maand Februari ook nog betaald te worden.
 Fuse behoud zich het recht voor een ieder de toegang tot het complex te weigeren en het lidmaatschap te beëindigen.
 Op alle met Fuse gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.